Quote from Nikola Tesla

– Nikola Tesla

Nikola Tesla portrait
Nikola Tesla

“Quote from Nikola Tesla” sources:

Portrait of Nikola Tesla taken by Napoleon Sarony, circa 1890 when Nikola was thirty-four years old / Wikimedia Commons / My Inventions: The Autobiography of Nikola Tesla / Nikola Tesla Wikiquote